Paragraf 1.

Båtforeningens medlemmer vil, så langt plassen tillater, få anvist plass av styret. Båtplasser som ikke er tinglyst er båtforeningens eiendom. Medlemmet må ikke uten styrets tillatelse overlate slike båtplasser til andre, selv for kortere perioder. Båtplasser som er tinglyst disponeres av eier. Eier står ansvarlig for at tinglyst båtplass benyttes i henhold til gjeldende regler.

Nødvendig forsikring, min. ansvarsforsikring, er båteiers ansvar.

Paragraf 2.

Båteierne plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring. Fortøyningsgods skal godkjennes av styret. Det er ikke lov å benytte sjakler eller annet fortøyningsutstyr som kan skade overflatebehandlingen på bryggene. Båter over 20 fot skal ha strekkavlastere på fortøyningene. Fortøyningsbøyer er ikke tillatt uten styrets godkjenning. FLYTENDE TAUVERK ER FORBUDT. Ingen må benytte andres båter til ombord- eller ilandstigning. Skader forvoldt på brygger eller andres båter må betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden.

Paragraf 3.

Det skal være ro og orden i havnen. Innenfor molo er største tillatte hastighet 3 knop (dorgefart). Havneområdet må ikke forurenses. Sløying og tømming av fiskeavfall skal heller ikke forkomme i havneområdet.

Paragraf 4.

Båteiere og andre som ferdes i havnen må rette seg etter pålegg fra styret eller andre som har myndighet til å utføre ordenstjeneste i havnen.

Paragraf 5.

Joller tillates fortøyd innenfor disponibel båtplassbredde. Jollen må ikke sjenere nabo eller andre. Tvilstilfeller avgjøres av styret.

Paragraf 6.

Joller må ikke plasseres på brygge eller gangvei. Kun anviste plasser.

Paragraf 7.

Lengde regnes inkludert eventuell jolle i daviter og annet ekstrautstyr (Totallengde). Følgende angir maksimal

På 10 meters plasser tillates båter som har totallengde inntil 11,90 meter .

På 8 meters plasser tillates båter som har totallengde inntil 9,70 meter .

På 6 meters plasser tillates båter som har totallengde inntil 7,50 meter .

Båt skal ikke stikke mer enn 25 cm inn over flytebrygge og skal normalt ikke stikke ut mer enn 140 cm bak enden av uteliggere. For å begrense utstikk bak skal båter som er nær tillatt lengde alltid stikke ca. 25 cm inn over flytebrygge.

Medlem skal uoppfordret dokumentere båtens lengde. Styret har rett til å kontrollmåle lengde.

Det utvises ikke skjønn og det kan ikke gis dispensasjon fra denne regelen. Båter som overstiger disse grensene vil bli bortvist.

Paragraf 8.

Båtplasser skal ha følgende maksimums bredder (målt fra senter til senter på uteliggere):

10 meters plasser skal maksimalt være 5 meter brede. Hvis plassen på en brygge er utnyttet maksimalt kan medlem ikke kreve mer enn 4,6 meter bredde.

8 meters plasser skal maksimalt være 4 meter brede.

6 meters plasser langs land har fast bredde på 3 meter . Enkelte steder langs land vil denne kunne variere litt for å utnytte havna best mulig. Båtplassen skal dog aldri være under 2,9 meter . 6 meters plasser på flytebrygge skal maksimalt være 3 meter brede.

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges! 

Det kan ikke gis dispensasjon fra overstående regel.

For å unngå stadig justering av båtplasser så skal slik justering skje felles for alle båtplasser en gang i året. Alle behov for utvidelser og innsnevring av båtplass skal meldes skriftlig til kasserer innen 1. Oktober (e-post eller brev). Justering vil da skje i Januar det påfølgende året.

Normalt skal båtplassens bredde ikke være mer enn 0,3 – 0,8 meter bredere enn båtens maksimale bredde. For at medlemmer skal få bredere båtplasser kan styret kutte inn på andre medlemmers plasser hvor en anser at plassen ikke utnyttes tilstrekkelig. Dette skal da gjøres i samråd med det berørte medlem.

Paragraf 9.

Kun medlemmer som har betalt engangsavgift kan benytte strøm på flytebryggene. Medlem skal kun benytte anvist strømuttak. Medlem plikter å merke uttak og strømmåler med båtplass nummer og/eller navn. Medlem er ansvarlig for kontrollere at måler fungerer som den skal. Hvis måler er i ustand skal medlem straks melde fra til styret. Hvis måler har vært i ustand i lengre tid skal medlem faktureres etter skjønn. Generell bruk av strøm fra landanlegg til båt skal ikke overstige et forbruk på 600 watt per uttak.

Hvis hyppig overforbruk eller overforbruk på det jevne, så vil Styret kunne pålegge bruker å umiddelbart redusere forbruk ved påtale. Hvis påtale ikke tas til etterretning så vil en eventuell sanksjon være at medlem ikke får bruke strøm / kople seg til båtforeningens landarrangement. En slik sanksjon skal meddeles skriftlig fra Styret. Hvis en slik sanksjon iverksettes så vil medlem ikke få refundert tilkoplingsavgift til båtforeningens landarrangement, men vil med senere søknad om strømtilkopling måtte betale for ny tilkoplingingsavgift etter gjeldende sats ved ny søknad . 

Landstrømkabel skal være av en olje, vær og kuldebestandig type som tåler å ligge i forbindelse med bryggearrangementet.

Landstrømkabel skal være utstyrt med skikkelig anbefalt plugg og pluggbeskytter for bruk i maritimt miljø iht. CEE standard.

Landstrømkabel for tilkobling til bryggearrangement skal legges ut til minst mulig hinder for andre brukere. Dvs. at den skal forsøkes legges skjult i vanger og eventuelle spor i bryggen / uteligger slik at den ikke utgjør noen fare eller risiko for vanlig bruk av bryggen / uteligger.

Styret har anledning til å gå over utstyr i bruk, og kan gi pålegg om bruk av skikkelig utstyr, samt fornuftig tilrettelegging av dette. Dette gjøres etter skjønn. Hvis normalt skjønn tilsier at utstyr eller tilrettelegging av dette ikke er tilfredstillende, så vil det bli pålagt fjernet, eller fjernet av Styrets representanter umiddelbart.  

Paragraf 10.

Vannslanger kan benyttes av alle medlemmer. Medlemmer skal sørge for at slanger er avstengt og rullet opp når de ikke er i bruk. Hvis slangehode blir ødelagt eller mistet så skal medlem selv sørge for å erstatte denne. På vinteren skal vannslangene være avstengt og slangene tatt inn.

Paragraf 11.

Eier av boder plikter å vedlikeholde denne. Utvendig skal bodene følge anvist standard. Medlem skal sørge for at området rundt boden er ryddig.Fiskeutstyr som teiner og garn etc. skal ikke lagres utvendig over tid.   Mangelfullt vedlikehold vil bli påtalt av styret og medlem skal da innen 3 måneder etterkomme styrets pålegg. Hvis pålegg ikke etterkommes kan styret for medlems regning bestille håndverkere til å utføre vedlikeholdet.

Paragraf 12.

Fellesområder og fellesbygg skal holdes ryddig. Oppstilling av hengere skal avtales med Styret og i henhold til ny kontrakt av 2024 for dette. Se mer info under Båt og Hengerplasser info

Paragraf 13.

Det er forbudt å høytrykkspyle båter under på Askje båtforening sitt område. Oljespill og maling spill er også forbudt på området.