1.     Styrets årsberetning

2.     Regnskap

3.     Valg av formann og to styremedlemmer pluss en varamann.

4.     Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Forslag som medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøtet, må være sendt skriftlig til styret senest 3 uker før årsmøtet avholdes.

$ 4 Styret

Styret består av en formann som velges på årsmøtet for ett år om gangen. Videre består styret av 4 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen.

Styret bestemmer selv hvem av disse som skal fungere som henholdsvis sekretær og kasserer.

Varamedlemmene – to personer – velges for to år om gangen.

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende foretninger, kaller inn til møter og ivaretar foreningens økonomi og interesser.

Som kompensasjon for arbeid i Askje Båtforening skal styremedlemmer betales tilsvarende årlig leie for en 4 meter bred tinglyst båtplass. Forøvrig kompenseres dokumenterte utgifter som medlemmet har hatt på vegne av båtforeningen.

$ 5 Revisjon

Foreningens regnskap skal revideres av offentlig godkjent revisor.. Revisor skal gjennomgå årsregnskapet og avgi sin innberetning til årsmøtet om dette før regnskapet blir godkjent.

$ 6 Endring av vedtekter

Endring av lagets vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de møtende medlemmer. Forslag til vedtektsendringer må for å kunne behandles på årsmøtet være nevnt i innkallingen til møtet, eller være sendt til styret på forhånd – minst 3 uker før årsmøtet.

$ 1 Formål

Foreningnens  navn er Askje Båtforening, 4156 Mosterøy. Foreningen er en frivillig organisasjon som har til oppgave gjennom anlegg og drift av båthavna og gjennom andre fellestiltak å fremme interesse for småbåteieren, samt skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker havn.

Foreningen skal samarbeide med locale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innenfor rammen av formålet.

$ 2 Medlemskap

Kommunens innbyggere og øvrige med fritidseiendom og annen tilknytning til kommunen skal ha fortrinnsrett.

Båtplassene fordeles til medlemmene etter ansiennitet.

Medlemmer som eier g.nr/b.nr i Rennesøy kommune, samt på Austre Åmøy  kan få rettighet til båtplasser / bod tinglyst i grunnboken for eiendom g.nr 46 b.nr 195 i Rennesøy Kommune.

Båtplasser og boder som er tinglyst på eier ved navn og p.nr disponeres av eier..

Antall båtplasser og sjøboder tillatt per husstand, og eller, g.nr.-b.nr. 1 hustand kan ikke eie mer enn 2 båtplasser og 1 sjøbod. Det samme gjelder for ett g.nr. og b.nr. Om samme husstand eier to og eller flere eiendommer med eget g.nr. og b.nr., så kan denne husstand bare eie 2 båtplasser og 1 sjøbod.

(definisjon på husstand (-en, -er, -ene); familie og andre som hører til samme husholdning).

Medlemmer som ønsker båtplass må sende inn forespørsel om plass på venteliste til båtforeningen ved e-post adresse; post@mosteroy.no.

Ventelisten skal til enhver tid være tilgjengelig på båtforeningens hjemmeside / nett-sted.

Eier kan fritt videreselge til andre som har gnr/bnr i Rennesøy kommune. Eier kan også leie ut egen båtplass og bod. Eier plikter likevel å være medlem i båtforeningen og betale leie for båtplass. Eier og eventuelt andre som disponerer eiers båtplass må forholde seg til de til enhver tid gjeldende havneregler.

Båtplasser som ikke er tinglyst skal selges tilbake til Askje Båtforening når leiekontrakt med grunneier opphører, senest 6.5.2031. Båtplass vil frem til dette tidspunkt kunne overføres til nærmeste familie (husstand) dersom dette ikke fortrenger medlemmer med høyere ansiennitet.

Framleie av ikke tinglyst båtplass er ikke tillatt uten etter styrets samtykke.

Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding må skje skriftlig og være styret i hende innen årets utgang.

Årskontigenten og fortøyningsavgifter følger kalenderåret og forfaller til betaling ved årets begynnelse.

Kontingent og innmeldingsgebyr blir fastsatt av årsmøtet med alminnelig flertall. Ved utmelding vil båtforeningen kjøpe tilbake båtplass til gjeldende pris minus fastsatt salgsavgift.

$ 3 Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet, må vedkommende ha vært medlem i minst tre måneder.

Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned og styret fastsetter det nærmere tidspunkt. Møtet innkalles med min. 14 dagers varsel ved oppslag eller rundskriv, samtidig så skal det sendes ut innkalling via e-post til de medlemmer med e-postadresse tilgjengelig. Det er medlemmets plikt å holde båtforeningen informert om ny eller endret e-postadresse. Registrering av slik adresse, samt endringer, skal sendes til; post@mosteroy.no. Kun medlemmer med oppdatert e-postadresse kan påberope seg å motta årsmøte innkalling via e-post.

Innkalling via e-post er et supplement til ordinær innkalling. Innkalling til årsmøte kan ikke underkjennes om medlemmer påberoper seg å ikke ha mottatt denne e-post.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:



VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!